Kategórie

Heuréka - Ověřeno zákazníky

1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Adrián Hudák-ADY
Sídlo : Muškátová 26, 04011 Košice, Prevádzka :Sokolovská 24, 04011 Košice , č.ZO : 2003/
17766/2/KUN, č.ZR : 803-15186, IČO : 41001320, IČ DPH : SK1070830266, Banka : Tatra
banka a.s., č.účtu : 2621752749/1100, Telefón : 055/6220052, 0905625215 uzatvorené
prostredníctvom elektronického obchodu Ďalej len "predávajúci" a zákazníkmi firmy Adrián
Hudák-ADY, ďalej len "kupujúci". Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba,
ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom
obchodu. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Elektronická
objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname
objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom
obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a
povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri
registrácii vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu,
porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné
Kupujúci si môže objednať so sortimentu tovar osobne, telefonicky, emailom alebo
prostredníctvom internetového obchodu. Objednávať si môžete on-line priamo na našich
stránkach www. autohifi-ady.sk. V prípade, že nemôžete objednať priamo, môžete zaslať
svoju objednávku e-mailom na e-mailovu adresu autohifi-ady@autohifi-ady.sk V e-maili
uveďte názov tovaru, počet kusov, prípadne typ a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a
telefónne číslo). Ak Vám nevyhovuje ani tento spôsob, môžete objednávku zaslať písomne na
uvedenú adresu v kontakte, prípadne telefonicky na kontaktné telefónne číslo. Podmienkou
pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom
formulári. Všetky prijaté elektronické objednávky považujeme za návrh kúpno-predajnej
zmluvy. Sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán. Po zaslaní objednávky
potvrdí prevádzkovateľ telefonicky, alebo prostredníctvom emailu objednávku. Pri potvrdení
bude stanovená celková cena objednaného tovaru a termín dodania. Po zaslaní objednávky
vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Prevádzkovateľ v závislosti
na charaktere obchodu má právo žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným
spôsobom (telefonicky, písomne). Ak kupujúci autorizáciu odmietne prevádzkovateľ
považuje objednávku za neplatnú. Podklady priložené k ponukám, ako sú špecifikácia
výrobkov a podobne, sú iba informatívne, pokiaľ ich predávajúci neoznačí výslovne ako
záväzné. Zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení dohodovať ústne vedľajšie dohody,
alebo dávať ústne potvrdenie nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok, či
písomných zmlúv alebo potvrdených objednávok. Konkrétne obchodné podmienky medzi
predávajúcim a kupujúcim upravuje Zmluva o úprave či oprave auta resp. autodoplnkov,
Zmluva o dielo, Kúpna zmluva, prípadne iný typ zmluvy spĺňajúci náležitosti Obchodného
zákonníka. Zmluva musí byť vyhotovená vždy písomne v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach,
každá strana obdrží 1 (slovom: jeden) originál. Návrh zmluvy predkladá zvyčajne predávajúci.
Uvedené ceny na internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Pokiaľ nie sú
ceny uvedené v zmluve alebo záväznej objednávke, platí vždy aktuálne fakturovaná cena
pri dodávke tovaru alebo služieb. Pri predaji tovaru alebo služieb s dlhodobým plnením si
predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu,
že ich písomne alebo ústnou dohodou odsúhlasí kupujúci. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je
kupujúci povinný prvé platby za tovar alebo poskytnuté služby realizovať platbou vopred,
na dobierku, alebo v hotovosti. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej
zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané
a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.

2. Spôsob objednávania

3. Ceny tovaru, zľavy, prepravné a balné

prepravné, ktorého výška je uvedená pri objednávke. Celkovú platbu dobierky uhradí
zákazník pri prevzatí dobierky. Vo všetkých prípadoch pre platbu vopred platí, že objednanie,
odber resp. dodanie tovaru kupujúcim je možné až potom, čo bude čiastka vo výške
fakturovanej resp. kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho, alebo uhradená v hotovosti.
V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia
objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.

4. Dodacie podmienky

Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo písomného
potvrdenia objednávky od kupujúceho. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako
informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy.
Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom
prepravnej spoločnosti, kuriérom, prípadne pošty. Konkrétny spôsob dodania sa môže určiť
aj dohodou. Doprava v rámci Slovenska aj s manipulačnými poplatkami stoji od 5,-€ s DPH.
Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu podľa parametrov tovaru (rozmery,
váha, charakteristika) pričom nesmie prekročiť skutočné náklady na prepravu vrátane
manipulačných poplatkov. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho
realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-15 pracovných dní od záväzného
potvrdenia objednávky . Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch
dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu
oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je
kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu
z tej istej zmluvy. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný
uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli (neplatí v prípade uznanej reklamácie).
Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné
podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Súčasťou dodávky
nie je inštalácia predmetu plnenia. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah
zásielky vždy pred kuriérom. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať
dodávané príslušenstvo. V prípade výskytu závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na
prepravný list dopravcu, alebo ihneď spísať zápis o škode a písomne oznámiť predávajúcemu,
že tovar bol doručený poškodený, najneskôr do 48 (slovom: štyridsaťosem) hodín po
prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list, alebo potvrdená mailová správa. Ak
nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom
na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo
poškodenie predávajúcemu do 3 pracovných dní. Po tomto termíne sa dodávka tovaru
považuje za úplnú.

5) Podmienky pri aplikácii/montáži a užívaní tovaru:

Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym/inštalačným návodom, je nutné vykonať
aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar,
ktorý nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii, či montáži). Pri nedodržaní
podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu
(nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru). Spojlery (nárazníky,
masky, výduchy, prídavné krídla, difúzory, prahové nadstavce atď.) je nutné pred lakovaním
alebo ďalšou úpravou skúšobne otestovať na presnosť lícovania a v prípade odchýlok
dopasovať na vozidle. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní
podmienok nemôžu byť reklamácie spojené so vzniknutými škodami dodatočných
modifikačných, alebo lakovačských prác brané v úvahu. Pri svetelných produktoch (predné
svetlomety, koncové a prídavné svetlá, smerovky, brzdové a hmlové svetlá, atď.) je nutné
pred montážou za pomoci tesniacej elastickej hmoty (montážny silikón, atď.) zatesniť
všetky plochy medzi sklom a plastovým výliskom. To isté platí aj pre objímky konektorov.
Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť
reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu. Niektoré produkty v sortimente
predávajúceho podliehajú ustanoveniam vyhlášky ?. 725/2004 MDPaT ako aj neskorších
doplnení a zmien vyhlášky ?. 578/2006 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách
SR. Tovary, ktoré tieto nariadenia (atesty, certifikačné schválenia, atď.) nespľňajú, je možné
užívať iba mimo verejných komunikácií napr. v motoristickom športe (tu podliehajú produkty
iným predpisom ako napr. FIA atď.) alebo iných uzatvorených akciách a podujatiach.
Náklady spojené s montážou/aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a

6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátené objednávky, neprevzatie

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť
predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu
škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie
zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k
vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok je vo výške 50% z celkovej ceny
tovaru. Kupujúci môže zrušiť objednávku písomne e-mailom, telefonicky, alebo osobne.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: -
objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný,
neodpovedá na e-maily atď.) - tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným
spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci
bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že
kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť
na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy,
môže tak učiniť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa
od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci prevezme tovar späť. Predávajúci
vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar, alebo preddavok v lehote do 15 dní po fyzickom
dodaní tovaru na kontaktnú adresu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa
rozhodnete o odstúpenie od zmluvy kontaktujte nás, tovar nám posielajte doporučene a
poistený, v žiadnom prípade nám ho neposielajte späť na dobierku. Tovar prevezmeme späť
len v prípade, ak je v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoškodený a nepoužitý a kompletný
vrátane všetkého príslušenstva a pod. Ak nedodržíte tieto podmienky, odstúpenie od zmluvy
bohužiaľ nebudeme môcť akceptovať. Podľa uvedeného zákona, nie je možné odstúpiť od
zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Pokiaľ zásielku nemôžete, alebo
nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku na požiadanie
pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám
zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia
zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Rovnako
predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť objednávky nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

7. Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku
v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný
o potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude automaticky
účtovaný poplatok vo výške 70 % z celkovej výšky objednávky. Za týmto účelom bude
vystavená faktúra, alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou
formou so splatnosťou 7 dní. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne
požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti.
V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy, iba sa pôvodná
cena navýši o cenu poštovného, t.j. náklady na nové doručenie. V prípade nezaplatenia
objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť
pohľadávku podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník
a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo
vymáhaní vznikajú.

8. Záruka, reklamácie, doklady

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním
objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe
reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní
záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona . 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má
požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a
za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote. Reklamáciu
si kupujúci uplatní písomným oznámením alebo prostredníctvom e-mailu o zistených
závadách tovaru na kontaktnej adrese. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru,
kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od
druhu tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou,
neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou
príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým
opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej
katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v
extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do
tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo
výrobcom tovaru zmocnená. Veľká časť výrobkov je určená výhradne pre použitie v
motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v
súlade s vyhláškou .116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto
nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v
odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok nie je možné reklamáciu uplatniť. Na
niektoré produkty napr. špeciálne závodné diely a pod. sa záruka nevzťahuje. Nároky na
záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je ich možné previesť na tretiu osobu. V prípade, že
kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných
podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny
chybného dielu, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru), a to v lehote do 30 dní od
doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť a
je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného
tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy
vystavením dobropisu kupujúcemu. V prípade ak je tovar reklamovaný neoprávnene
vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov s
vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže byť
tento ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov vzniknutých na
základe neoprávnenej reklamácie. Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k
tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov a začína plynúť dňom
prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď
chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej
servisnej organizácie, ktorá opraví produkt bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci
nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej
organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez
nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

9. Ochrana osobných údajov

Pri objednávke je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a
priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, e-mail. Tieto údaje
sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby
za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie. Počas používania
obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru,
prípadne vybavenie reklamácie a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze
a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme využívame
výhradne pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z
kúpnej zmluvy. V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci
internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom
objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať
tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou
tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka
kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

10. Záverečné a prechodné ustanovenia

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a inými súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto
všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo
nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť
ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok. Spory, ktoré môžu
vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené
mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je
príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd v lokalite predávajúceho.
Odovzdaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými
podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. mája 2010.
Rušia všetky predchádzajúce obchodné ustanovenia a podmienky. Spoločnosť Adrián Hudák-
ADY si vyhradzuje právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.